संघटना उद्देश

 • 1.दिव्यांगांची तपासणी करून त्यांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे,

 • २.विविध शासकीय योजनांचा लाभ देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि आरोग्य विषयक संदर्भ सेवा उपलब्ध करून देऊन अपंगत्वावर मात करण्याचा प्रयत्न करणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.

 • ३.अपंग दरमहा 1500/- रुपये पगार देण्यास संबधित अधिकारी यांना भाग पाडले.

 • ४.अपंगांच्या सोयीनुसार बदली करावी असा आदेश निर्गमित करण्यात आला.

 • ५.शासनाने संघटनेस मान्यता दिली.

 • ६.हाताने अपंग असलेल्या कर्मचार्यास संगणकाच्या अर्हतेबाबत सूट.

 • ७.संचार बंदीच्या काळात दिव्याग नागरिकांना अन्नधान्य वाटप करण्यात आले.

 • ८.अपंग कर्मचारी यांना निवडणूक कामे देण्यात येऊ नयेत यासाठी पाठपुरावा केला.

 • ९.अपंग व्यक्तीचे अपंगत्व ५० टक्के वरून ४० टक्के करण्यासंबधी अधिसूचना निर्गमित करून घेण्यात आली.

 • १०.राज्याचे पदाधिकारी व सर्व सभासद यांना अधिवेशनास /संघटनेच्या बैठकीसाठी १० दिवसांची नैमित्तिक रजा मंजुरीचे आदेश करणेत आले आहेत.

 • ११.अपंगांचा अनुशेष तत्काळ भरण्यासंबधी आदेश निर्गमित करणेत आला.(दि.०१/०८/२००८ पासून कार्यवाही

 • १२.अपंग कर्मचारी अधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल त्यांच्या अपंगत्वाचा विचार करून वस्तुनिष्ठ लिहनेबाबत आदेश निर्गमित करणेत आला.

 • १३.दि.७/२/९६ पासून अपंग कर्मचारी यांचे पदाची परिगणना करून त्यांची पदोन्नती करणे याबाबत आदेश

 • १४.खाजगी संस्थेत पदोन्नती देणे.

 • १५.नवीन UDID कार्ड काढण्यास अनेकांना मदत केली.

 • १६.व्यवसाय कर माफ.

 • १७.अपंग कायदा १९९५ च्या राजपत्राच्या अनुषंगाने /वित्त विभागाचे परिपत्रक

 • १८.अपंग कायदा १९९५ च्या कलम ४७ (१)नुसार (अपंगास कमी ना करण्याचे परिपत्रक.)

 • १९.केंद्र शासन दि.२९/१२/२००५ ची मार्गदर्शन तत्वे व त्या अनुषंगाने पदाची परिगणना करणे आणि ७/२/१९९६ पासून पदोन्नतीच्या ३% अनुशेष पूर्ण.

 • २०.अपंगाचे आरक्षण स्वतंत्र व जाती निरपेक्ष असल्याबाबत सा.प्र.वि.चे दि.१९/१०/२००७ चे परिपत्रक.

 • २१.अपंग वाहतूक भत्ता दरमहा १००० रुपये मंजूर.

 • २२.अपंगांना कार्यालयात योग्य वागणूक देणेबाबत परिपत्रक निर्गमित.

 • २३. तहसील कार्यालयातील दिव्याग नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यात आले .

 • २४. समाजकल्याण व शेष खाते या मार्फत लोकांना विविध योजना लाभ मिळून देण्यात आले.

 • 25 दिव्यांग नागरिकांना अन्तोदय रेशन कार्ड मिळवून दिले.